सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा – 2020 (सामान्य अध्ययन – प्रश्नपत्र I)                          Download
सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा – 2019 (सामान्य अध्ययन – प्रश्नपत्र I)                          Download
सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा – 2018 (सामान्य अध्ययन – प्रश्नपत्र I)                          Download
सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा – 2017 (सामान्य अध्ययन – प्रश्नपत्र I)                          Download